Disclaimer

Strooming

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://strooming.nl/ alsmede bij de dienstverlening van Strooming.

Strooming respecteert de privacy van de bezoekers op de website en gaat vertrouwelijk om met uw persoonlijke informatie en de verwerking hiervan.

Op grond van de AVG wordt Strooming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens wij verwerken en wat Strooming met deze persoonsgegevens doet.

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de dienstverlening van Strooming, dan vraagt Strooming u om persoons- en medische gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantenbestand van Strooming en worden gebruikt om onze diensten te kunnen leveren. Het klantenbestand is uiterst streng beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Strooming. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij Strooming daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Of als Strooming het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk acht om tot een juiste analyse te komen t.g.v. een juiste manier van dienstverlening.

 

De persoonsgegevens

Strooming verwerkt de volgende persoonsgegevens van klanten:

  • NAW-gegevens;
  • Telefoonnummers;
  • E-mailadressen;
  • In sommige gevallen het bankrekeningnummer;

 

De AVG-grondslagen

Strooming verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Grondslag 1 – Toestemming

Onze onderneming vraagt toestemming aan onze opdrachtgevers voor het verwerken van de persoonsgegevens. In onze offerte is de volgende alinea opgenomen:

“Voor het uitvoeren van de overeenkomst, is het noodzakelijk dat wij (persoons-)gegevens van u verwerken. Door akkoord te gaan met deze offerte, geeft u hier toestemming voor.”

Deze toestemming wordt door de opdrachtgevers vrijelijk gegeven, door ondertekening van de offerte. Ook wordt de toestemming ondubbelzinnig gegeven: de opdrachtgever tekent voor akkoord. In bovenstaande alinea wordt de opdrachtgever duidelijk geïnformeerd over het doel waar de toestemming voor wordt gevraagd. De identiteit van onze organisatie is tevens in de offerte vermeldt.

Grondslag 2 – Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Ten tweede vindt verwerking van de persoonsgegevens plaats op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het verstrekken van informatie en advies en dienstverlening.

 

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzameld, verwerkt en – enkel indien nodig  bewaard. Uw persoonsgegevens worden door Strooming verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst.

Wanneer u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard. Wij bewaren deze gegevens zolang er toegang naar de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

De bewaartermijnen

Strooming voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening.

 

Het register van verwerkingsactiviteiten

Strooming heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld.

 

De beveiligingsmaatregelen

Strooming heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maakt Strooming onder andere gebruik van beveiligde computers en speciale software.

 

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage;
  • Recht op rectificatie en aanvulling;
  • Recht op vergetelheid;
  • Recht op beperking van de verwerking;
  • Recht van bezwaar

Strooming heeft een procedure opgesteld voor het geval dat u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@strooming.nl. Wij zullen dan binnen maximaal 14 dagen reageren.

 

Cookies 

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doet Strooming voor statistische doeleinden om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseert Strooming zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Strooming gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruik wordt.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Strooming heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van Strooming en de website. Strooming kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met Strooming op.